Lejebetingelser hos Toppen af Danmark - Feriehuse.dk

Her kan du læse om gældende lejebetingelser

1. Lejeaftalen

Lejeaftalen omfatter ferieboligen som beskrevet på hjemmesiden - påbegyndte lejemål kan ikke ombyttes til en anden feriebolig. Lejemålet løber fra ankomstdagen kl. 16.00 (i ugerne 25-33) og fra kl.15.00 resten året.

Nøgleudlevering - se punkt vedr. nøgle information i lejebeviset - på ovennævnte tidspunkt (medmindre andet aftales). Ferieboligen forlades kl.10.00 ved bestilt eller obligatorisk slutrengøring, (Kl. 9.00 i ugerne 27-33) 

Hvis I selv gør rent skal boligen forlades kl. 11.00 (Kl. 10.00 i ugerne 27-33)

Udlejningsbureauet forbeholder sig ret til at opkræve ekspeditionsgebyr og depositum. Depositum tilbagebetales senest 21 dage efter afrejse, såfremt lejemålet afleveres i samme stand, som modtaget ved ankomst. Ekspeditionsgebyr tilbage betales ikke.

Der vil blive opkrævet et gebyr for bortkomne nøgler. Bliver nøglen væk, kontakt da øjeblikkeligt kontoret. Ved for sen afrejse opkræves et gebyr på 500,00 DKK.

2. Betalingsbetingelser

1. rate: 50% af huslejen skal indbetales inden 14 dage fra kontraktdato.
2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 8 uger inden ankomstdato.
Såfremt bestillingen modtages senere end 8 uger før ankomstdato, forfalder hele beløbet straks. Der udleveres ikke nøgle til den lejede feriebolig medmindre der over for udlejningsbureauet er dokumenteret fuld indbetaling af den aftalte leje. Såfremt rettidig indbetaling af 1. og 2. rate ikke sker, har udlejningsbureauet ret til at annullere lejebeviset.

3. Forbrug

Forbrug af el, vand og varme / fast forbrugstillæg
Hvor andet ikke er anført, afregnes der efter forbrug. Aflæsningen foretages af lejer - der udleveres aflæsningsseddel ved nøgleafhentningen. Strømforsyning er 230 volt.         

OBS.: Opladning af el-køretøjer er ikke tilladt, medmindre andet er angivet.

3.1 Vand: Hvor andet ikke er anført er vandgebyret inkl. i prisen.

4. Afbestilling i forbindelse med sygdom

Med alle lejemål følger en obligatorisk afbestillingsordning. Ordningen dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer - disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut, alvorlig sygdom. Personer der lider af en kronisk sygdom, falder uden for afbestillingsordningens dækningsområde, ligesom svangerskab og følger deraf ikke betragtes som sygdom.

Ved afbestilling skal lejer straks kontakte udlejningsbureauet og samtidig sende en lægeattest med diagnose. Lægeattesten skal være udlejningsbureauet i hænde inden lejemålet påbegyndes. I tilfælde af lovlig afbestilling tilbagebetales den indbetalte leje minus administrationsgebyr på 4% af huslejen iflg. kontrakten. Påbegyndte lejemål, samt ekspeditionsgebyr tilbagebetales ikke.

5. Afbestilling i øvrigt

Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler.
A. Indtil 90 dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 10% af huslejen - minimum DKK 400,-
B. 89 - 45 dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25% af huslejen - minimum DKK 400,-
C. Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse: Huslejen tilbageholdes 100%. Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillingsgebyr på 35% af huslejen - dog minimum DKK 400,-. Afbestilling skal ske direkte til udlejningsbureauet.

Lejeaftalen kan overdrages til tredje person mod et ekspeditionsgebyr. Det er en forudsætning, at dette meddeles udlejningsbureauet skriftligt, og at lejeaftalen er tilrettet tredje persons navn, inden lejemålets start. Påbegyndte lejemål, samt ekspeditionsgebyr tilbagebetales ikke.

6. Ferieboligen

Ferieboligen må kun beboes af det i beskrivelsen angivne personantal. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Da der ikke udlejes til ungdomsgrupper, forudsættes det, at antallet af beboere/brugere af feriehuset aldersmæssigt til enhver tid svarer til eller ligger under det i reservationsbekræftelsen anførte. Den på reservationsbeviset anførte lejer hæfter for alle skader der måtte blive forvoldt i det lejede, uanset om de forvoldes af lejer selv, lejers ledsagere eller gæster/ledsageres gæster, og uanset om de forvoldes ved uheld, uforsætligt eller forsætligt. Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Ferieboligen og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig ekstra rengøring vil kunne foretages for lejers regning.

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/erstattes inden afrejse i forbindelse med nøgleaflevering til udlejningsbureauet. Ikke anmeldte skader som konstateres i forbindelse med check af lejeboligen efter afrejse, gøres lejer ansvarlig for. Omkostninger til udbedring samt sagsbehandlingen påhviler lejer.

6.1. Udlejningsbureauet kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:

6.1.1. Såfremt der under lejeperioden, af udlejningsbureauet, konstateres skader, hærværk eller væsentlig misligholdelse i øvrigt af det lejede, er udlejningsbureauet berettiget til uden varsel og uden erstatning til lejer at kræve lejer udsat af ferieboligen.

6.1.2. Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft forsømmer sine forpligtelser. 

6.1.3. Såfremt det under lejeperioden konstateres, at det lejede beboes/bruges i et omfang, der afviger fra det på reservationsbekræftelsen anførte vedr. de rejsendes antal og/eller den heri anførte aldersfordeling.

6.1.4. Såfremt personer i det lejede - grundet deres ageren i det lejede - af politiet pålægges at ændre adfærd, hvis adfærden ikke ændres på en sådan måde at politiets pålæg er åbenlyst overholdt. Lejemålet kan ophæves uanset om sådan adfærd udfoldes af lejer, lejers medrejsende eller andre personer som lejer eller dennes medrejsende giver adgang til det lejede.

Udlejningsbureauet bevarer sin ret til yderligere erstatning, udover leje og evt. depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Evt. meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv. 

6.2. Rygning: I hovedparten af ferieboligerne er det ikke tilladt at ryge (gælder også e-cigaretter) - se beskrivelsen af ferieboligen. Udlejningsbureauet kan dog ikke garantere, at der aldrig har været røget i ferieboligerne. Overtrædes forbuddet, forbeholder udlejningsbureauet sig ret til at opkræve et gebyr på minimum kr. 3.000.

6.3. Det er kun tilladt at medbringe husdyr (hund el. kat) når det er markeret i ferieboligens beskrivelse. Hunde skal føres i snor. I enkelte ferieboliger er det ikke tilladt at medbringe kat. Tillæg for husdyr opkræves ved booking.

Husdyret må ikke være alene hjemme i ferieboligen. Inden egen eller tilkøbt rengøring skal lejer have fjernet hundehår og andre efterladenskaber fra det lejede, herunder gulve og møbler og såvel bygning som grund. Det bemærkes dog at husdyrene ikke må færdes i møbler eller senge. Der må ikke være andre husdyr i det lejede i kortere eller længere tid en de husdyr lejer har aftalt at måttet medbringe. Overtrædes forbuddet, betales bøde på DKK 1.500,00.

6.4. Ferieboligerne er privatejede og derfor indrettet og udstyret efter ejerens personlige smag. Ferieboligerne indeholder sovepladser, samt dyner og puder til det maximalt tilladte personantal i huset.

6.5. Alle afstandsangivelser er cirka-mål og angiver afstand i lige linje til nærmeste kyst. 

7. Lejers ansvar

Lejer må selv forsikre sig mod skader på egen og ledsagende personer og disses ejendom. Lejer er desuden ansvarlig for, at lejer selv, ledsagere og gæster ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser.

8. Udlejningsbureauet

Udlejningsbureauet påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader på feriehuset (installationssvigt m.m.) og evt. forekomst af skadedyr (hvepse, fluer, myrer m.v.) i - eller ved feriehuset. Bemærk at selv i huse hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud. Erstatning herfor er udelukket.

8.1. Force Majeure

Udlejningsbureauet påtager sig intet ansvar for situationer som følge af strejke, lock-out, olie- og benzinrationering, byggestøj, grænselukninger, krig, epidemier, natur og forureningskatastrofer eller anden form for force majeure. Erstatning herfor er udelukket.

Udlejningsbureauet forbeholder sig ret til en forholdsmæssig forhøjelse af det aftalte lejebeløb i tilfælde af afgiftsstigninger, officielle valutakursændringer o.l.

9. Reklamation

Skader og mangler på den lejede feriebolig skal anmeldes omgående på ankomstdagen eller efter skadens opståen. Udlejningsbureauet er pligtig til, straks efter modtagelsen af en klage over skader og mangler, at få dette udbedret. Hvis anmeldelsen sker senere, kan udlejningsbureauet ikke gøres ansvarlig herfor. Hvis skader eller mangler som er anmeldt inden for tidsfristen, ikke kan udbedres i lejeperioden, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Udlejningsbureauet forbeholder sig ret til at foretage omplacering af lejer til en anden tilsvarende feriebolig.

I tilfælde af funktionssvigt på elektriske apparater og installationer kan der ikke gøres krav på reduktion af lejen. Endvidere kan udlejningsbureauet heller ikke stilles til ansvar for funktionssvigt på spa, pool eller vildmarksbad. Havegrill, cykler, både o. lign. er ekstraudstyr som ikke har indflydelse på prisen, så fejl eller mangler ved disse kan ikke medføre krav om reduktion i lejen. Yderligere erstatning af nogen art er udelukket.

9.1. Det skal understreges at udlejningsbureauet ikke er forpligtet til at stille en anden feriebolig til rådighed, hvis der konstateres byggelarm, trafikgener, støj fra beværtninger eller fra andre boliger i nærområdet. Erstatning herfor er udelukket.

10. Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17, da der er tale om bestilling af indkvartering i en feriebolig. Derimod er der altid mulighed for opsigelse af aftalen - se punkt 5.

11. Etiske regler

Toppen af Danmark - Feriehuse.dk er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler, Feriehusudlejernes Brancheforening fastsætter.

11.1. Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

12. Tvister

Enhver tvist, som udspringer af nærværende lejeaftale afgøres primært af Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn og sekundært af Domstolene med værneting, hvor den lejede feriebolig er beliggende.

12.1. Tvister løses efter dansk ret.

12.2. Ved tvivl om forståelsen er det den danske sprogversion, der gælder.

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL