Søg  

Lejebetingelser hos Feriehuse

Her kan du læse om gældende lejebetingelser.

1.Lejeaftalen
Lejeaftalen omfatter feriehuset som beskrevet på hjemmesiden. Lejemålet løber fra kl. 15.00 på ankomstdagen (i ugerne 28-32 fra kl. 16.00) til kl.10.00 på afrejsedagen. Nøgleudlevering sker på Turistbureauets adresse - se teksten i lejebeviset - på ovennævnte tidspunkt (medmindre andet aftales). Bemærk venligst Turistbureauets åbningstider og kontakt os hvis du forventer at ankomme efter lukketid. Nøglen skal afleveres på Turistbureauet senest kl. 11.00 på afrejsedagen, samtidig med at der skal afregnes for forbrug. Feriehuset forlades kl. 10.00 (kl. 9.00 ved bestilt eller obligatorisk slutrengøring). Turistbureauet forbeholder sig ret til at opkræve ekspeditionsgebyr og depositum. Depositum tilbage betales ca. 14 dage efter afrejse, såfremt lejemålet afleveres i samme stand, som det blev modtaget ved ankomst. Ekspeditionsgebyr tilbage betales ikke. Tillæg for husdyr opkræves. Der vil blive opkrævet et gebyr for bortkomne nøgler pålydende 250,00 DKK. Bliver nøglen væk, kontakt da øjeblikkeligt kontoret. Ved for sen afrejse opkræves et gebyr på 500,00 DKK.

2. Betalingsbetingelser
1. rate: 50% af huslejen skal indbetales inden 14 dage fra kontraktdato.
2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 8 uger inden ankomstdato.
Hvis bestillingen indgår senere end 8 uger før ankomstdato, forfalder hele beløbet straks.

3. Forbrug af el, vand og varme / fast forbrugstillæg
Hvor andet ikke er anført, afregnes der efter forbrug. Alle priser er excl. forbrug. Elforbruget afregnes i DKK 2,90 pr. kWh. Aflæsningen foretages af lejer - der udleveres aflæsningsseddel ved nøgleafhentningen. Strømforsyning er 220 volt.

3.1 Vand: Hvor andet ikke er anført er vandgebyret inkl. i prisen.

4. Afbestilling i forbindelse med sygdom
Med alle lejemål følger en obligatorisk afbestillingsordning. Ordningen dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer - disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut, alvorlig sygdom. Personer der lider af en kronisk sygdom, falder uden for afbestillingsordningens dækningsområde, ligesom svangerskab og følger deraf ikke betragtes som sygdom. Ved afbestilling skal lejer straks kontakte turistbureauet og samtidig sende en lægeattest med diagnose sammen med det gyldige lejebevis. Lægeattesten skal være turistbureauet i hænde inden lejemålet påbegyndes. I tilfælde af lovlig afbestilling tilbagebetales den indbetalte leje minus adminisrationsgebyr på 4% af huslejen iflg. kontrakten. Påbegyndte lejemål, samt ekspeditionsgebyr tilbagebetales ikke.

5. Afbestilling i øvrigt
Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler.
A. Indtil 90 dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 10% af huslejen - minimum DKK 400,-
B. 89 - 45 dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25% af huslejen - minimum DKK 400,-
C. Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse: Huslejen tilbageholdes 100%. Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillingsgebyr på 35% af huslejen - dog minimum DKK 400,-. Afbestilling skal ske direkte til turistbureauet - og lejebeviset skal sendes retur. Lejeaftalen kan overdrages til tredje person. Det er en forudsætning, at dette meddeles turistbureauet skriftligt, og at lejeaftalen er til rettet tredie persons navn, inden lejemålets start. Påbegyndte lejemål, samt ekspeditionsgebyr tilbagebetales ikke.

6. Feriehuset
Feriehuset må kun beboes af det i beskrivelsen angivne personantal. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Reservationer til ungdomsgrupper o. lign. er kun gyldige når det udtrykkeligt fremgår af lejebeviset. Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehus og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/erstattes inden afrejse i forbindelse med nøgleaflevering til turistbureauet. Såfremt der under lejeperioden, af turistbureauet, konstateres skader, hærværk eller væsentlig misligholdelse i øvrigt af det lejede, er turistbureauet berettiget til uden varsel og uden erstatning til lejer at kræve lejer udsat af det lejede. Det er kun tilladt at medbringe 1 husdyr (hund el. kat) når det er markeret i feriehusets beskrivelse. Hunde skal føres i snor. I enkelte feriehuse er det ikke tilladt at medbringe kat. Vi gør opmærksom på at feriehusene er privatejede og derfor indrettet og udstyret efter ejerens personlige smag. Alle afstandsangivelser er cirka-mål og angiver afstand i lige linje til nærmeste kyst. Feriehusene indeholder madrasser - ofte skumgummi i standardmål 175/190 x 70/85 (smal dobbeltseng er 140 cm bred) - samt dyner og puder til det maximalt tilladte personantal i huset.

7. Lejer
Lejer må selv forsikre sig mod skader på egen og ledsagende personer og disses ejendom.

8. Turistbureauet
Turistbureauet påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader på feriehuset (installationssvigt m.m.) og evt. forekomst af skadedyr (hvepse, fluer, myrer m.v.) i - eller ved feriehuset. Bemærk at selv i huse hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud. Erstatning herfor er udelukket. Turistbureauet påtager sig intet ansvar for situationer som følge af strejke, lock-out, olie- og benzinrationering, byggestøj, grænselukninger, krig, epidemier, natur og forureningskatastrofer eller anden form for force majeure. Erstatning herfor er udelukket. Turistbureauet forbeholder sig ret til en forholdsmæssig forhøjelse af det aftalte lejebeløb i tilfælde af afgiftsstigninger, officielle valutakursændringer o.l.

9. Reklamation
Skader og mangler på det lejede feriehus må anmeldes inden 48 timer efter lejemålets begyndelse eller skadens opståen. Turistbureauet er pligtig til, straks efter modtagelsen af en klage over skader og mangler, at få dette udbedret. Hvis anmeldelsen sker senere, kan turistbureauet ikke gøres ansvarlig herfor. Hvis skader eller mangler som er anmeldt inden for tidsfristen, ikke kan udbedres i lejeperioden, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Turistbureauet forbeholder sig ret til at foretage omplacering af lejer til et andet tilsvarende feriehus. I tilfælde af funktionssvigt på opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, TV, radio o. lign., kan der ikke gøres krav på reduktion i lejen, ligesom cykler, både o. lign. er ekstraudstyr som ikke har indflydelse på prisen, så fejl eller mangler ved disse kan ikke medføre krav om reduktion i lejen. Yderligere erstatning af nogen art er udelukket.

10. Dansk ret
Da feriehuset ligger i Danmark og hører under dansk ejendomsret, er det dansk ret der skal afgøre eventuelle retstvister.

I tilfælde af en klagesag, der ikke kan løses, er udlejningsbureauet pligtig til skriftligt at henvise til muligheden for at klage til ankenævnet.

Er du utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os - punkt. 9.
Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning http://www.fbnet.dk/danmark/fbnet-forside eller via EU’s klageplatform https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev via formularen nedenfor og modtag:

Eksklusive tilbud ● Inspiration til din næste ferie ● Nyheder før alle andre og meget mere


Tilmeld